FUNDACJA PRZEŹROCZE

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000919216
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/15603/21/176]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2021-09-07 do dziś
3. NazwaFUNDACJA PRZEŹROCZE2021-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina BRUSY miejscowość WYBUDOWANIE ANTONIEWSKIE2021-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WYBUDOWANIE ANTONIEWSKIE nr domu 4A kod pocztowy 89-632 poczta BRUSY kraj POLSKA 2021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.04.20212021-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE (W TYM CO NAJMNIEJ PREZES ZARZĄDU).2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWSKI2021-09-07 do dziś
2. ImionaDANIEL2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2021-09-07 do dziś
2. ImionaMARIA2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABIŃSKA2021-09-07 do dziś
2. ImionaANNA2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJENCZELEWSKA2021-09-07 do dziś
2. ImionaMARZENA2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARAŚ2021-09-07 do dziś
2. ImionaIZABELA2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-09-07 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-09-07 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów