BOTANIKA LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000919113
Numer REGON: 389867418
Numer NIP: 8863017803
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-02
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/15692/21/664]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTANIKA LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina SZCZAWNO-ZDRÓJ miejscowość SZCZAWNO-ZDRÓJ2021-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZAWNO-ZDRÓJ ulica UL. OGRODOWA nr domu 5 kod pocztowy 58-310 poczta SZCZAWNO-ZDRÓJ kraj POLSKA 2021-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.08.20212021-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZISZEWSKA2021-09-02 do dziś
2. ImionaKAROLINA MAGDALENA2021-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2021-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZISZEWSKA2021-09-02 do dziś
2. ImionaKAROLINA MAGDALENA2021-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-02 do dziś
220 14 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2021-09-02 do dziś
321 2 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2021-09-02 do dziś
447 73 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-02 do dziś
547 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-09-02 do dziś
672 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-09-02 do dziś
786 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2021-09-02 do dziś
896 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów