STOWARZYSZENIE FORUM UCZELNI EKONOMICZNYCH

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000918935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/34002/21/112]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2021-09-08 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE FORUM UCZELNI EKONOMICZNYCH2021-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BRACKA nr domu 18 nr lokalu 16 kod pocztowy 00-028 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSTOWARZYSZENIE@FUE.PSRP.ORG.PL2021-09-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.FUE.PSRP.ORG.PL2021-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.04.2021 R.2021-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST PODPIS CZŁONKA ZARZĄDU. PREZES STOWARZYSZENIA KIERUJE PRACAMI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ORAZ REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE W KONTAKTACH ZEWNĘTRZNYCH. WICEPREZES STOWARZYSZENIA ZASTĘPUJE PREZES STOWARZYSZENIA W MOMENCIE NIEMOŻNOŚCI PEŁNIENIA PRZEZ NIEGO FUNKCJI.2021-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃ2021-09-08 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2021-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERUS2021-09-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2021-09-08 do dziś
2. ImionaJAKUB GRZEGORZ2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2021-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄBEK2021-09-08 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BARBARA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁUS2021-09-08 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MAREK2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANTUŁA2021-09-08 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROTECKI2021-09-08 do dziś
2. ImionaKACPER EUGENIUSZ2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULA2021-09-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2021-09-08 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2021-09-08 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-09-08 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-09-08 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-09-08 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-09-08 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów