AQUA TECH - LEJA, LIETZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000918865
Numer REGON: 015239650
Numer NIP: 9521901288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-03-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5388/23/445]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA TECH - LEJA, LIETZ SPÓŁKA JAWNA2021-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2021-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. KINESKOPOWA nr domu 1 BUD. A nr lokalu 26 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2023-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.07.2021, REP. A NR 3791/2021, UMOWA ZAWARTA W UCHWALE NR 1 WSPÓLNIKÓW, ZASTĘPCA NOTARIALNY BOGUMIŁA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132.2021-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-09-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale19.07.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ: AQUA TECH LIETZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (WCZEŚNIEJSZA NAZWA: AQUA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA) W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ: AQUA TECH - LEJA, LIETZ SPÓŁKA JAWNA. PRZEKSZTAŁCENIE ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19 LIPCA 2021 R.2021-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAQUA TECH LIETZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-09-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-09-01 do dziś
5. Numer REGON0152396502021-09-01 do dziś
6. Numer NIP95219012882021-09-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJA2021-09-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2021-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-09-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIETZ2021-09-01 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2021-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-09-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2021-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJA2021-09-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2021-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIETZ2021-09-01 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2021-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2021-09-01 do dziś
220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-01 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-09-01 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2021-09-01 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-09-01 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-09-01 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2021-09-01 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-01 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów