LABORATORIUM DENTYSTYCZNE MODENTO ARKADIUSZ PAWLAK, KLAUDIA RUP-LEWANDOWSKA, ANNA SĘCZKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000918710
Numer REGON: 389818265
Numer NIP: 9562370540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2024-03-15
Sygnatura akt[RDF/585806/24/207]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM DENTYSTYCZNE MODENTO ARKADIUSZ PAWLAK, KLAUDIA RUP-LEWANDOWSKA, ANNA SĘCZKOWSKA SPÓŁKA JAWNA2021-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2021-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. SYLWESTRA KALISKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2021-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.08.20212021-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2021-08-27 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ DARIUSZ2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUP LEWANDOWSKA2021-08-27 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘCZKOWSKA2021-08-27 do dziś
2. ImionaANNA2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2021-08-27 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ DARIUSZ2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUP LEWANDOWSKA2021-08-27 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘCZKOWSKA2021-08-27 do dziś
2. ImionaANNA2021-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2021-08-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2021-08-27 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-08-27 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów