PASSAT WEST SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000918501
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-11-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/54503/21/32]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPASSAT WEST SPÓŁKA AKCYJNA2021-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MODLIŃSKA nr domu 310/312 nr lokalu 312 kod pocztowy 03-152 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.02.2021, 958/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL RYDZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PAŃSKA 98 LOK. 1, 00-837 WARSZAWA2021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-30 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-09-30 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002021-09-30 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego25000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-09-30 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-09-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002021-09-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-09-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-09-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRHEIN2021-09-30 do dziś
2. ImionaJERZY2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBERDNIKAU2021-09-30 do dziś
2. ImionaVALERY2021-09-30 do dziś
21. NazwiskoPRAKHARENKA2021-09-30 do dziś
2. ImionaIHAR2021-09-30 do dziś
31. NazwiskoPRAHARENKA2021-09-30 do dziś
2. ImionaNICOLE2021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2021-09-30 do dziś
242 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2021-09-30 do dziś
342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-09-30 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-09-30 do dziś
543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-09-30 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-09-30 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2021-09-30 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-09-30 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów