BIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-20 godz. 13:35:20
Numer KRS: 0000918409
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/21503/21/798]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica BIERUTOWSKA nr domu 57 nr lokalu 59 kod pocztowy 51-317 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2021 R., NOTARIUSZ PAWEŁ GODOROWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 17A/217, REPERTORIUM A NR 23057/20212021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2021-09-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale19.07.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU SPÓŁKI INSTYTUT ZARZĄDZANIA I SAMORZĄDNOŚCI SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ STANOWIĄCEGO ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA NOWO UTWORZONĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINSTYTUT ZARZĄDZANIA I SAMORZĄDNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-09-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000112127 2021-09-30 do dziś
5. Numer REGON9327956182021-09-30 do dziś
6. Numer NIP89517690812021-09-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLONOWSKI2021-09-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZOS2021-09-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TOMASZ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLONOWSKI2021-09-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZOS2021-09-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TOMASZ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-09-30 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-09-30 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-09-30 do dziś
435 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2021-09-30 do dziś
535 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2021-09-30 do dziś
635 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2021-09-30 do dziś
752 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2021-09-30 do dziś
820 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2021-09-30 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów