CUDA Z NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000917958
Numer REGON: 389828476
Numer NIP: 7393957832
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-08-23
Sygnatura akt[RDF/415487/22/856]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUDA Z NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina JEZIORANY miejscowość KIERSZTANOWO2021-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KIERSZTANOWO nr domu 34 kod pocztowy 11-320 poczta JEZIORANY kraj POLSKA 2021-09-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKATARZYNA.BUZE@GMAIL.COM2021-09-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.WKOLOZIOLO.PL2021-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.07.2021R.2021-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUZE RUTKOWSKA2021-09-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KRYSTYNA2021-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2021-09-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALICJA2021-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUZE RUTKOWSKA2021-09-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KRYSTYNA2021-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2021-09-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALICJA2021-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-09-02 do dziś
255 ZAKWATEROWANIE2021-09-02 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-09-02 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-09-02 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-09-02 do dziś
687 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2021-09-02 do dziś
788 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2021-09-02 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2022 okres OD 02.09.2021 DO 31.12.20212022-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.09.2021 DO 31.12.20212022-08-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.09.2021 DO 31.12.20212022-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów