FUNDACJA „BĄDŹ AKTYWNY”

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000917704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/15849/21/68]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2021-09-07 do dziś
3. NazwaFUNDACJA „BĄDŹ AKTYWNY”2021-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2021-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 2 nr lokalu 83 kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2021-09-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZOTOW@OP.PL2021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.04.2021 R. REP. NR 2178/2021 07.05.2021 R. REP. NR 2439/2021, ZMIANA § 6 STATUTU 30.07.2021 R. REP. NR 4214/2021, ZMIANA § 1 UST. 1 I § 8 UST. 1 STATUTU2021-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWAMI LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 20.000 (DWUDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA PODJĘCIA UCHWAŁY.2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOTOW2021-09-07 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOTOW2021-09-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADOWSKA2021-09-07 do dziś
2. ImionaIRMA2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADOWSKI2021-09-07 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓROWICZ2021-09-07 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2021-09-07 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-09-07 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-09-07 do dziś
485 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2021-09-07 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-09-07 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-09-07 do dziś
788 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-09-07 do dziś
893 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2021-09-07 do dziś
993 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów