HIGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000917273
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-25
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/45529/21/144]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-08-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ROZWADOWSKA nr domu 30 kod pocztowy 03-628 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2021, REPERTORIUM A NUMER 8544/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY TOMASZ TOMCZYK, ZASTĘPCA MARTY JÓZEFINY PRUSZCZYNSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL WILCZEJ 72 LOK. 1 W WARSZAWIE2021-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-08-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAC2021-08-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2750 ZŁ2021-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULAWIK2021-08-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2750 ZŁ2021-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALIADKA2021-08-25 do dziś
2. ImionaPAVEL2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH2021-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYŚK2021-08-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ2021-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-08-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALIADKA2021-08-25 do dziś
2. ImionaPAVEL2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAC2021-08-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULAWIK2021-08-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-08-25 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-08-25 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2021-08-25 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-08-25 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-08-25 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-08-25 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów