DENTA EWA KAROLEWSKA I MICHAŁ KAROLEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000917261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/18206/21/188]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDENTA EWA KAROLEWSKA I MICHAŁ KAROLEWSKI SPÓŁKA JAWNA2021-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. TRWAŁA nr domu 3 kod pocztowy 53-335 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-09-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRECEPCJA@DENTA.COM.PL2021-09-07 do dziś
4. Adres strony internetowejDENTA.COM.PL2021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.06.20212021-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-09-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleWSPÓLNICY EWA KAROLEWSKA (NIP 8981975514, REGON 020634338) I MICHAŁ KAROLEWSKI (NIP 9680613739, REGON 251645484) W DNIU 16.06.2021R. PODJĘLI UCHWAŁĘ, ŻE DOKONUJĄ PRZEKSZTAŁCENIA ŁĄCZĄCEJ ICH SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ DENTA SPÓŁKA CYWILNA E.KAROLEWSKA, M.KAROLEWSKI (NIP 8992226360, REGON 931920435) W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 §4 KSH.2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDENTA E KAROLEWSKA, M. KAROLEWSKI,2021-09-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2021-09-07 do dziś
5. Numer REGON9319204352021-09-07 do dziś
6. Numer NIP89922263602021-09-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLEWSKA2021-09-07 do dziś
2. ImionaEWA2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLEWSKI2021-09-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA Z PROKURENTEM. SPRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: A) ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI BRUTTO PONAD 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH, JEŻELI CHODZI O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE ORAZ WARTOŚCI BRUTTO PONAD 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, JEŻELI CHODZI O ŚWIADCZENIA OKRESOWE; B) UDZIELENIE LUB ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZKI, KREDYTU ALBO PORĘCZENIA.2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLEWSKA2021-09-07 do dziś
2. ImionaEWA2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLEWSKI2021-09-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów