MAKO SSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000917031
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-03-04
Sygnatura akt[RDF/370639/22/820]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMAKO SSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK2021-08-19 do dziś
2. Adresmiejscowość LĘBORK ulica UL. MARCINKOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 84-300 poczta LĘBORK kraj POLSKA 2021-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.08.2021, 2542/2021, NOTARIUSZ KAROLINA ADAM, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ALEJA ZWYCIĘSTWA 241/5, 81-521 GDYNIA2021-08-19 do dziś
210-11-2021, NOTARIUSZ KAROLINA ADAM, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 3586/2021, ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2021-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKURAT2021-08-19 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ JAKUB2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2021-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKURAT2021-08-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAROSŁAW2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŁAJ2021-08-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ARKADIUSZ2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKURAT2021-08-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAROSŁAW2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERTA2021-08-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ARKADIUSZ2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-08-19 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-08-19 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-08-19 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-08-19 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2021-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.03.2022 okres OD 19.08.2021 DO 31.12.20212022-03-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.08.2021 DO 31.12.20212022-03-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.08.2021 DO 31.12.20212022-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów