GSK PSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000916841
Numer REGON: 389704768
Numer NIP: 7792529581
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-10-26
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/27319/21/749]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSK PSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-08-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 189 kod pocztowy 60-322 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.2021 R., REP. A NR 5059/2021, EWA BRUDNICKA-BANASZKIEWICZ PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY NOWOGRODZKIEJ NR 10 LOK. 92021-08-18 do dziś
223.09.2021 R., REP. A NR 7782/2021, NOTARIUSZ MARIA BRUDNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. NOWOGRODZKA NR 10 LOK. 9, ZMIENIONO: ART. 3.1, ART. 3.52021-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLAXO GROUP LIMITED2021-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16.320.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 816.005.000,00 ZŁ2021-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego816005000,00 ZŁ2021-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIADEK2021-08-18 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MAREK2021-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2021-08-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HALINA2021-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-08-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-08-18 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-08-18 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-08-18 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-08-18 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2021-08-18 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-08-18 do dziś
746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2021-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2021-10-25 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. (SPÓŁKA DZIELONA) W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE) POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. NA ISTNIEJĄCĄ SPÓŁKĘ GSK PSC POLAND SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. Z 23.09.2021 R., REP. A NR 7778/2021, NOTARIUSZ MARIA BRUDNICKA - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GSK PSC POLAND SP. Z O.O. Z 23.09.2021 R., REP. A NR 7782/2021, NOTARIUSZ MARIA BRUDNICKA - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 23.09.2021, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW2021-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów