ENEOM PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000916706
Numer REGON: 389720030
Numer NIP: 6452570880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-08-19
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/11021/21/126]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2021-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEOM PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2021-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2021-08-19 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica UL. SADOWA nr domu 5 kod pocztowy 42-603 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2021-08-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ENEOM.EU2021-08-19 do dziś
4. Adres strony internetowejENEOM.EU2021-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.07.2021 R.2021-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-19 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-08-19 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2021-08-19 do dziś
2. ImionaROBERT2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000,00 ZŁ2021-08-19 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty10002021-08-19 do dziś
3. TbdNIE2021-08-19 do dziś
4. Tbd100000002021-08-19 do dziś
5. Tbd10000002021-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nie dotyczyAZ2021-08-19 do dziś
2. Nie dotyczy10002021-08-19 do dziś
3. Nie dotyczyEMISJA NOWYCH AKCJI NIE MOŻE NARUSZAĆ MINIMALNEGO STOSUNKU LICZBY GŁOSÓW PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE DO OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW PRZYPADAJĄCYCH NA WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI. W PRZYPADKU EMISJI NOWYCH AKCJI, LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ZAŁOŻYCIELSKICH ULEGA ODPOWIEDNIEMU ZWIĘKSZENIU.2021-08-19 do dziś
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 11 - Ignoruj
1. IgnorujNIE2021-08-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2021-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY DYREKTOR SAMODZIELNIE.2021-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2021-08-19 do dziś
2. ImionaROBERT2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2021-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA DYREKTORÓW2021-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRABOWSKI2021-08-19 do dziś
2. ImionaROBERT2021-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-08-19 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-08-19 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-08-19 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-08-19 do dziś
564 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2021-08-19 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-08-19 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-08-19 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów