GRUPOWA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA „NASZE ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-10 godz. 02:46:31
Numer KRS: 0000916016
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-02-23
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/1169/22/715]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 531629936 NIP 75115807752021-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA „NASZE ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KLUCZBORSKI gmina KLUCZBORK miejscowość KLUCZBORK2021-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KLUCZBORK ulica UL. WARYŃSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 46-200 poczta KLUCZBORK kraj POLSKA 2021-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.08.2021R. NOTARIUSZ EWA SZYDŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KLUCZBORKU, REP. A NR 3176/20212021-08-11 do dziś
228.08.2021R., REP. A 3677/2021, NOTARIUSZ EWA SZYDŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KLUCZBORKU ,ZMIENIONO § 3 I §5 UST. 1 ; SKREŚLONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2021-10-18 do dziś
328.01.2022 R., NOTARIUSZ EWA SZYDŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KLUCZBORKU, REP. A 494 /2022, ZMIENIONO § 7 USTĘP 5 UMOWY SPÓŁKI2022-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-08-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 6 SIERPNIA 2021R. GRUPOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI POŁOŻNICZEJ „NASZE ZDROWIE” S.C. BARAN-SAS LIDIA, DZIEDZIC EWA W KLUCZBORKU, NIP 7511580775, REGON 531629936 WS. PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DANE WSPÓLNIKÓW: EWA DZIEDZIC, PESEL 64031509749, LIDIA BARAN-SAS, PESEL 59021521025. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 551 § 2 I 3 KSH. UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU ZAPROTOKOŁOWANO AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DN. 6.08.2021R. PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ SZYDŁO Z KN W KLUCZBORKU.2021-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPOWA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA „NASZE ZDROWIE” S.C. BARAN-SAS LIDIA, DZIEDZIC EWA, SPÓŁKA CYWILNA2021-08-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-08-11 do dziś
5. Numer REGON5316299362021-08-11 do dziś
6. Numer NIP75115807752021-08-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2021-08-11 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2021-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ2022-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z PREZESA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU, GDY NIE USTANOWIONO PROKURENTA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, SAMODZIELNIE.2021-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2021-08-11 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2021-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2021-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów