GT AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000915855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-08-10
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/9702/21/153]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2021-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE nr domu 36 kod pocztowy 41-710 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2021-08-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@GTAQUA.EU2021-08-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GTAQUA.PL2021-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.20212021-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁA2021-08-10 do dziś
2. ImionaFILIP ZBIGNIEW2021-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 450,00 ZŁ2021-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWAŁEK2021-08-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2021-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550,00 ZŁ2021-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁA2021-08-10 do dziś
2. ImionaFILIP ZBIGNIEW2021-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2021-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-08-10 do dziś
220 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2021-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów