CSW TOTEM T.MUCHA P.PYSZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000915403
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-11-30
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/30696/21/927]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-08-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241858874 NIP 62727183122021-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSW TOTEM T.MUCHA P.PYSZ SPÓŁKA JAWNA2021-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2021-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. STALOWA nr domu 17 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2021-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.05.2021R., REP A NR 5365/2021, NOTARIUSZ JOANNA BLUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI I JOANNA BLUSZ NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W KATOWICACH.2021-08-10 do dziś
21.10.2021 R., PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2021-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-08-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: CSW TOTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE W TRYBIE ART.581 K.S.H. W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ CSW TOTEM T.MUCHA P.PYSZ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE. UCHWAŁA NR 1/05/2021 W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ZOSTAŁA PODJĘTA NA ZEBRANIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CSW TOTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE W DNIU 26 MAJA 2021R. I ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ BLUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI I JOANNA BLUSZ NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W KATOWICACH, REP A NR 5365/2021.2021-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCSW TOTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-08-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-08-10 do dziś
5. Numer REGON2418588742021-08-10 do dziś
6. Numer NIP62727183122021-08-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2021-08-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2021-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-08-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-08-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYSZ2021-08-10 do dziś
2. ImionaPATRYK ANDRZEJ2021-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU JEJ WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE I OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPÓŁKI, ZA WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU DO KTÓRYCH WYMAGANA JEST JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW2021-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2021-08-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2021-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYSZ2021-08-10 do dziś
2. ImionaPATRYK ANDRZEJ2021-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-08-10 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-08-10 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-08-10 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2021-08-10 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-08-10 do dziś
681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2021-08-10 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-08-10 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-08-10 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2021-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów