FIRMA DUDKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000915048
Numer REGON: 389607580
Numer NIP: 6972382788
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498074/23/894]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DUDKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2021-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina KRZEMIENIEWO miejscowość KRZEMIENIEWO2021-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZEMIENIEWO ulica UL. ZIELONA nr domu 9 kod pocztowy 64-120 poczta KRZEMIENIEWO kraj POLSKA 2021-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.08.2021 R.2021-08-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.09.2021 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 11468/2021, NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, ZMIANA §7 I §5 UMOWY SPÓŁKI.2022-06-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 9.06.2022 R., REP. A NR 5121/2022, NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO: §9 UMOWY SPÓŁKI2022-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ2021-08-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BRONISŁAWA2021-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-07-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ GOŁAWSKA2021-08-04 do dziś
2. ImionaDARIA MARIA2021-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2022-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ2021-08-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BRONISŁAWA2021-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKIEWICZ GOŁAWSKA2021-08-04 do dziś
2. ImionaDARIA MARIA2021-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2021-08-04 do dziś
223 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2021-08-04 do dziś
323 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2021-08-04 do dziś
425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2021-08-04 do dziś
532 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2021-08-04 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-08-04 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-08-04 do dziś
885 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2021-08-04 do dziś
990 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2021-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów