CUKIERNIA HOFFMANN GRZEGORZ I MAGDALENA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000914719
Numer REGON: 389593850
Numer NIP: 6972382765
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-11-23
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/25336/23/52]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA HOFFMANN GRZEGORZ I MAGDALENA SPÓŁKA JAWNA2021-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina RYDZYNA miejscowość RYDZYNA2021-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość RYDZYNA ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 64-130 poczta RYDZYNA kraj POLSKA 2021-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.07.2021, REP. A NR 7746/21, NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE2021-08-03 do dziś
213.11.2023R., REPERTORIUM A NR 8653/2023, NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE- ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2023-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2021-08-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2021-08-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, A KAŻDY Z NICH MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE2021-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2021-08-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2021-08-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2021-08-03 do dziś
210 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-08-03 do dziś
310 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2021-08-03 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-08-03 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-08-03 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-08-03 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-08-03 do dziś
856 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-08-03 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2021-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 03.08.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów