BOLDARE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000914518
Numer REGON: 389585559
Numer NIP: 6312698829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-08-03
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/10135/21/81]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLDARE SPÓŁKA AKCYJNA2021-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2021-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. KRÓLOWEJ BONY nr domu 13 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2021-08-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOPERATIONS@BOLDARE.COM2021-08-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOLDARE.COM2021-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.05.2021 R. - REP.ANR 4969/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH2021-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-03 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2021-08-03 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-08-03 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000002021-08-03 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2021-08-03 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2021-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-08-03 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-08-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8400002021-08-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane840 000 AKCJI O NUMERACH OD 1 DO 840 000 UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU KAŻDEJ SERII A PRZYZNANE ZOSTAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU. UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE PODZIAŁU MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁKI. Z MAJĄTKU POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI SPÓŁKI WYDZIELA SIĘ 70% DO PODZIAŁU MIĘDZY AKCJE SERII A I B, PRZY CZYM UDZIAŁ UPRAWNIONEGO W TEJ CZĘŚCI ZALEŻY OD LICZBY POSIADANYCH PRZEZ NIEGO AKCJI SERII A I B. UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE PRAWA POBORU- KAŻDA AKCJA SERII A DAJE PRAWO POBORU DWÓCH AKCJI NOWEJ EMISJI. UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA. POSIADACZ 400.000 AKCJI SERII A MA PRAWO DO ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I WYZNACZA PRZEWODNICZĄCEGO. AKCJONARIUSZOM AKCJI SERII A PRZYSŁUGUJE PRAWO PIERWSZEŃSTWA NABYCIA AKCJI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA PRZEZ POZOSTAŁYCH AKCJONARIUSZY.2021-08-03 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2021-08-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1600002021-08-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane160.000 AKCJI O NUMERACH OD 841 000 DO 1 000 000 UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE PODZIAŁU MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁKI. Z MAJĄTKU POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI SPÓŁKI WYDZIELA SIĘ 70 % DO PODZIAŁU MIĘDZY AKCJE SERII A I B, PRZY CZYM UDZIAŁ UPRAWNIONEGO W TEJ CZĘŚCI ZALEŻY OD LICZBY POSIADANYCH PRZEZ NIEGO AKCJI SERII A I B. AKCJONARIUSZOM AKCJI SERII B PRZYSŁUGUJE PRAWO PIERWSZEŃSTWA NABYCIA AKCJI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA PRZEZ POZOSTAŁYCH AKCJONARIUSZY.2021-08-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-08-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ WICEPREZESA SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2021-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARUDZKA2021-08-03 do dziś
2. ImionaANNA2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2021-08-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAKOWSKI2021-08-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-03 do dziś
21. NazwiskoJANSON2021-08-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-03 do dziś
31. NazwiskoKABZA2021-08-03 do dziś
2. ImionaJAKUB CZESŁAW2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-08-03 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-08-03 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-08-03 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2021-08-03 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-08-03 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-08-03 do dziś
759 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-08-03 do dziś
859 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2021-08-03 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów