INTEGRI TSR TOMASZ MAJEWSKI AGNIESZKA TURSKA-MAJEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000914206
Numer REGON: 389602625
Numer NIP: 1231498294
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395132/22/591]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRI TSR TOMASZ MAJEWSKI AGNIESZKA TURSKA-MAJEWSKA SPÓŁKA JAWNA2021-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2021-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. PONIATOWSKIEGO nr domu 8 nr lokalu 16 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2021-08-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTMAJEWSKI@SZKOLENIATSR.PL2021-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.06.2021 R.2021-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2021-08-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKA MAJEWSKA2021-08-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2021-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2021-08-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKA MAJEWSKA2021-08-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 41 C PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI2021-08-03 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-08-03 do dziś
386 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2021-08-03 do dziś
488 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 03.08.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów