EMPIRICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000914199
Numer REGON: 021955151
Numer NIP: 8982201370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-06-09
Sygnatura akt[RDF/387450/22/313]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021955151 NIP 89822013702021-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-08-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ nr domu 12 kod pocztowy 50-381 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-08-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@EMPIRICA.PL2021-08-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMPIRICA.PL2021-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.06.2021R., NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. NORWIDA NR 26, REP. A NR 8700/2021.2021-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-08-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.06.2021, PRZEKSZTAŁCENIE W WYNIKU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA EMPIRICA SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU Z DNIA 28.06.2021 R., PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA SZCZĘSNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY NORWIDA 26, REP. A NUMER 8700/2021.2021-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEMPIRICA SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA2021-08-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-08-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000430518 2021-08-02 do dziś
5. Numer REGON0219551512021-08-02 do dziś
6. Numer NIP89822013702021-08-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2021-08-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2021-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.120 (CZTERY TYSIĄCE STO DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 412.000,00 (CZTERYSTA DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIŃSKI2021-08-02 do dziś
2. ImionaPIOTR SZYMON2021-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.220 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 222.000,00 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2021-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego650000,00 ZŁ2021-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2021-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2021-08-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2021-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIŃSKI2021-08-02 do dziś
2. ImionaPIOTR SZYMON2021-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOLNICA2021-10-07 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-10-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-08-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-08-02 do dziś
232 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2021-08-02 do dziś
358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2021-08-02 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2021-08-02 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-08-02 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-08-02 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-08-02 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-08-02 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów