A.M.Z. PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000913777
Numer REGON: 389905461
Numer NIP: 5272970152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-04-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/15889/22/355]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.Z. PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BOLECHA nr domu 54 nr lokalu 4 kod pocztowy 01-419 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.01.2021 R., ARTUR STANISŁAW KOZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 666/20212021-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADKA2021-09-07 do dziś
2. ImionaARTUR MARIUSZ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ2021-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2021-09-07 do dziś
2. ImionaHANNA2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ2021-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2021-09-07 do dziś
259 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-09-07 do dziś
359 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2021-09-07 do dziś
459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2021-09-07 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2022 okres OD 19.01.2021 DO 31.12.20212022-03-11 do dziś
2data złożenia 11.03.2022 okres OD 01.01.2022 DO 24.01.20222022-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.01.2021 DO 31.12.20212022-03-11 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 24.01.20222022-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji25.01.2022 KOZAK ARTUR STANISŁAW REP 1055/2022 ,2022-04-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNI2022-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKAŹMIERCZAK2022-04-04 do dziś
2. ImionaHANNA2022-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościKOZAK ARTUR STANISŁAW REP 1055/2022, 25.01.2022 ,2022-04-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów