CURIOUS ELEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000913501
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[RDF/435426/22/69]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURIOUS ELEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI” nr domu 5 kod pocztowy 01-115 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.06.2021 R., NOTARIUSZ MATEUSZ TEPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 20459/20212021-07-30 do dziś
216.09.2021 R., REP. A NR 33600 / 2021, NOTARIUSZ MATEUSZ TEPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA R. CHOROMAŃSKA R. GILER W. GLADKOWSKI M. TEPEREK G. GILER NOTARIUSZE SP. P. (00-078 WARSZAWA, PL. PIŁSUDSKIEGO NR 3), UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2022-01-13 do dziś
305.01.2022 R., REP. A NR 381 / 2022, NOTARIUSZ MATEUSZ TEPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA R. CHOROMAŃSKA R. GILER W. GLADKOWSKI M. TEPEREK G. GILER NOTARIUSZE SP. P. (00-078 WARSZAWA, PL. PIŁSUDSKIEGO NR 3), ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ §8 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO AKTUALNY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-07-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CURIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, W TRYBIE ART. 551 I NAST. KSH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 02 CZERWCA 2021 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CURIOUS ELEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, SPORZĄDZONEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO NR REP. A 20459/2021. PRZEZ NOTARIUSZA MATEUSZA TEPERKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCURIOUS ELEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-07-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-07-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000851303 2021-07-30 do dziś
5. Numer REGON3866077862021-07-30 do dziś
6. Numer NIP52729320972021-07-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDAJEWICZ2021-07-30 do dziś
2. ImionaJAKUB2021-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.450,00 ZŁ2022-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERCZYŃSKI2021-07-30 do dziś
2. ImionaJAKUB KRZYSZTOF2021-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.450,00 ZŁ2022-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTECHNOLOGIES4FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3868350852022-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000853879 2022-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 56.000,000 ZŁ2022-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKICKA2022-01-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.000,00 ZŁ2022-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego114900,00 ZŁ2022-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2022-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDAJEWICZ2021-07-30 do dziś
2. ImionaJAKUB2021-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERCZYŃSKI2021-07-30 do dziś
2. ImionaJAKUB KRZYSZTOF2021-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2021-07-30 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-07-30 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2021-07-30 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-07-30 do dziś
559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2021-07-30 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-07-30 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-07-30 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-07-30 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.10.2022 okres OD 30.07.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.07.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.07.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów