AQUA APARTAMENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000913323
Numer REGON: 389905633
Numer NIP: 9571136619
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-03-07
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/4336/24/970]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA APARTAMENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. OBYWATELSKA nr domu 2A kod pocztowy 80-259 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.2021, A NR 9387/2021, ADAM GRAD, KANCELARIA NOTARIALNA GRAD NOTARIUSZE SP.P W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM AKTEM NOTARIALNYM Z 1.07.2021 REP. A NR 11724/21 SPROSTOWANO OMYŁKĘ PISARSKĄ Z AKTU NOTARIALNEGO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 28.05.2021R.2021-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONGIRD2021-09-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2021-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4150 ZŁ.2022-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOMPÓR2021-09-09 do dziś
2. ImionaWANDA HELENA2021-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4450 ZŁ.2021-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARUSZKIEWICZ2021-09-09 do dziś
2. ImionaADAM2021-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1100 ZŁ.2021-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2021-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONGIRD2021-09-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2021-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOMPÓR2021-09-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ MICHAŁ2021-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2021-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy130 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2021-09-09 do dziś
277 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2021-09-09 do dziś
377 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2021-09-09 do dziś
446 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2021-09-09 do dziś
552 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2021-09-09 do dziś
652 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2021-09-09 do dziś
733 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2021-09-09 do dziś
850 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2021-09-09 do dziś
950 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2021-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2022 okres OD 09.09.2021 DO 31.12.20212022-08-07 do dziś
2data złożenia 20.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.09.2021 DO 31.12.20212022-08-07 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.09.2021 DO 31.12.20212022-08-07 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2024-02-292024-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów