AQUA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000912946
Numer REGON: 366450509
Numer NIP: 9522157395
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506349/23/465]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 366450509 NIP 95221573952021-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STORCZYKOWA nr domu 5 nr lokalu 9 kod pocztowy 04-567 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.05.2021R., NOTARIUSZ KRYSTIAN PERKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ IWONA UMECKA, KRYSTIAN PERKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ IWONA UMECKA, KRYSTIAN PERKOWSKI S.C. W WARSZAWIE, REP. A NR 6197/20212021-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-07-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA AQUA TECH SPÓŁKA AKCYJNA W AQUA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘŁO WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY AQUA TECH S.A. W DNIU 26 MAJA 2021R.2021-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAQUA TECH, SPÓŁKA AKCYJNA2021-07-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-07-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000660790 2021-07-29 do dziś
5. Numer REGON3664505092021-07-29 do dziś
6. Numer NIP95221573952021-07-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARNICKA2021-07-29 do dziś
2. ImionaEWA WIESŁAWA2021-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1899 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94950,00 ZŁ2022-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2021-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARNICKA2021-07-29 do dziś
2. ImionaEWA WIESŁAWA2021-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2021-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2021-07-29 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-07-29 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-07-29 do dziś
425 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2021-07-29 do dziś
543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-07-29 do dziś
643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-07-29 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-07-29 do dziś
871 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-07-29 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów