L.A. BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000911744
Numer REGON: 389454461
Numer NIP: 8513262086
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-03-15
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4471/23/347]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.A. BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2021-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. MAJORA WŁADYSŁAWA RAGINISA nr domu 7 nr lokalu U3 kod pocztowy 71-625 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.07.20212021-07-15 do dziś
226.08.2022 R., REPERTORIUM A NR 7469/2022 R., NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA §1, §2, §4 DODANO PKT 8-11, §5 UST. 2, §6 UST. 1, §7, §112023-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKA2021-07-15 do dziś
2. ImionaIZABELA HALINA2021-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-07-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000 PLN2021-07-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100000 PLN2021-07-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100000 PLN2021-07-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENDZION2021-07-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-07-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000 PLN2021-07-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100000 PLN2021-07-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100000 PLN2021-07-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaL.A. BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3883380952021-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000887589 2021-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAMORSKA LENDZION2023-03-15 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2023-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000,00 ZŁOTYCH2023-03-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000,00 ZŁOTYCH2023-03-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000,00 ZŁOTYCH2023-03-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-03-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaL.A. BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3883380952021-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000887589 2021-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-07-15 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-15 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-07-15 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-07-15 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-07-15 do dziś
686 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-07-15 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2023-03-15 do dziś
896 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2023-03-15 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów