EURO BIURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000911575
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-09-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/32858/21/789]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 014930290 NIP 11321175152021-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEURO BIURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GROCHOWSKA nr domu 278 nr lokalu 2.01 kod pocztowy 03-841 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.06.2021 R., REP. A NR 9402/2021, NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2021-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-09-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE, UCHWAŁA NR 2 POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16.06.2021 R. ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 9402/2021 SPORZĄDZONYM PRZEZ ROBERTA WRÓBLEWSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, WSPÓLNICY: 1) TOMASZ KOSTRZEWA, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ 1)ITK TOMASZ KOSTRZEWA 2)EURO BIURO S.C., NIP 5251536835, REGON 142862912, 2) BOGDAN MIKUŁA, PROWADZĄCY DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ BOGDAN MIKUŁA BMESTATE; EURO BIURO WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ, NIP 9511069641, REGON 142034954 3) TOMASZ ROMANOWSKI, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ A) TOMASZ ROMANOWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ EURO BIURO B) 4PROPERTY TOMASZ ROMANOWSKI, NIP: 5261210124, REGON 145935089 4) JAROSŁAW ZAREMBA, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ AL EURO BIURO JAROSŁAW ZAREMBA WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ , BI EJZ JAROSŁAW ZAREMBA, NIP: 1130644469, REGON: 015558992. POLEGAJĄCA NA PRZEKSZTAŁCENIU EURO BIURO SPÓŁKA CYWILNA W EURO BIURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEURO BIURO SPÓŁKA CYWILNA, EURO BIURO S.C.,JAROSŁAW ZAREMBA, TOMASZ KOSTRZEWA, TOMASZ ROMANOWSKI,BOGDAN MIKUŁA,2021-09-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-09-07 do dziś
5. Numer REGON0149302902021-09-07 do dziś
6. Numer NIP11321175152021-09-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWA2021-09-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 982.490,00 ZŁ2021-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁA2021-09-07 do dziś
2. ImionaBOGDAN2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 982.490,00 ZŁ2021-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2021-09-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAN2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.292.750,00 ZŁ2021-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2021-09-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.913.270,00 ZŁ2021-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5171000,00 ZŁ2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIEENI SĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2021-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWA2021-09-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁA2021-09-07 do dziś
2. ImionaBOGDAN2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2021-09-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2021-09-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAN2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-09-07 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-09-07 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-09-07 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów