FIRMA HANDLOWA JOL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000911533
Numer REGON: 389500066
Numer NIP: 7571490165
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-04-27
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/4235/22/462]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA JOL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MAKOWSKI gmina PŁONIAWY-BRAMURA miejscowość PŁONIAWY-BRAMURA2021-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁONIAWY-BRAMURA nr domu 21 kod pocztowy 06-210 poczta PŁONIAWY-BRAMURA kraj POLSKA 2021-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.06.2021 R. W KN AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ-DARTEYRE W WARSZAWIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY HUBERT WOLNY, REP. A NR 15339/2021 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-16 do dziś
209.09.2021 R. W KN AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ-DARTEYRE W WARSZAWIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY HUBERT WOLNY, REP. A NR 22929/2021, ZMIENIONO § 4 UST. 1-19, § 5 UST. 8, § 6 UST. 17 PKT 8, § 13 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2021-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2021-07-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD FIRMĄ: JOLANTA GRABOWSKAA FIRMA HANDLOWA „JOL-MET” W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWA JOL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 23.06.2021 W KN AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ-DARTEYRE W WARSZAWIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY HUBERT WOLNY, REP. A NR 15328/20212021-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaJOLANTA GRABOWSKAA FIRMA HANDLOWA „JOL-MET” ,2021-07-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-07-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2022-04-27 do dziś
2. ImionaIZABELA2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2022-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2022-04-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2022-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2022-04-27 do dziś
2. ImionaSZYMON2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2022-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2021-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2021-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2021-07-16 do dziś
2. ImionaIZABELA2021-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRABOWSKI2022-04-27 do dziś
2. ImionaSZYMON2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-27 do dziś
21. NazwiskoWIERZBICKI2022-04-27 do dziś
2. ImionaMAREK2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-27 do dziś
31. NazwiskoGRABOWSKI2021-07-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-07-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-07-16 do dziś
246 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2021-07-16 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-07-16 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-07-16 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-07-16 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-07-16 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-07-16 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-16 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów