BOXBOX ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000911346
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-07-12
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/20244/21/109]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 061680148 NIP 71232872962021-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOXBOX ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. CYPRIANA GODEBSKIEGO nr domu 8 nr lokalu 1 kod pocztowy 20-045 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ ORAZ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 06.07.2021 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ MIĄCZEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, UL. ŻWIRKI I WIGURY 4/3, 20-029 LUBLIN, REP. A NR 1712/20212021-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-07-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/2021 Z DNIA 10 CZERWCA 2021 R., PODJĘTA PRZEZ KRZYSZTOFA MACIEJA ŁOPUCKIEGO (NIP: 7123034690) ORAZ MICHAŁA JERZEGO RAKOWSKIEGO (NIP: 712499429), DZIAŁAJĄCYCH JAKO WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ BOXBOX ARCHITEKCI KRZYSZTOF ŁOPUCKI MICHAŁ RAKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O NAZWIE BOXBOX ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOXBOX ARCHITEKCI S.C., KRZYSZTOFŁOPUCKI, MICHAŁ RAKOWSKI,2021-07-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-07-12 do dziś
5. Numer REGON0616801482021-07-12 do dziś
6. Numer NIP71232872962021-07-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPUCKI2021-07-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MACIEJ2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 5.000,00 ZŁ2021-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2021-07-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JERZY2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 5.000,00 ZŁ2021-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2021-07-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓLKI2021-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPUCKI2021-07-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MACIEJ2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2021-07-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JERZY2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-07-12 do dziś
274 10 Z SPECJALISTYCZNE PROJEKTOWANIE2021-07-12 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-07-12 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW (REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH DO SPRZEDAŻY)2021-07-12 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-07-12 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-07-12 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-07-12 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-07-12 do dziś
942 99 Z PODZIAŁ ZIEMI W CELU JEJ ULEPSZENIA2021-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów