FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA J. PIĘKOŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-26 godz. 13:33:40
Numer KRS: 0000911310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/504114/23/396]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA J. PIĘKOŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2021-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość WARZYCE2021-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARZYCE nr domu 475 kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO kraj POLSKA 2021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.06.2021 R.2021-07-14 do dziś
210.12.2021, ZMIANA PAR. 5 I PAR 12 UMOWY SPÓŁKI2022-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘKOŚ2021-07-14 do dziś
2. ImionaJERZY JÓZEF2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLAK2021-07-14 do dziś
2. ImionaANETA2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZGAJ2021-07-14 do dziś
2. ImionaANGELIKA2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z KTÓRYCH JEDNYM, ZAWSZE BĘDZIE WSPÓLNIK JERZY PIĘKOŚ.2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘKOŚ2021-07-14 do dziś
2. ImionaJERZY JÓZEF2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZGAJ2021-07-14 do dziś
2. ImionaANGELIKA2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLAK2021-07-14 do dziś
2. ImionaANETA2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2021-07-14 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-07-14 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-07-14 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2021-07-14 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-07-14 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-07-14 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-07-14 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2021-07-14 do dziś
982 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2021-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 14.07.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów