ASCELINE KISER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-05 godz. 09:31:21
Numer KRS: 0000910469
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/5357/21/75]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-07-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243018084 NIP 54721439792021-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASCELINE KISER SPÓŁKA JAWNA2021-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2021-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. STRAŻACKA nr domu 81 kod pocztowy 43-382 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.06.2021R., REPERTORIUM A NUMER 2595/2021, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/12021-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-07-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 562, ART. 563 I ART. 581 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. W DNIU 10 CZERWCA 2021 R. ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ASCELINE T. KISER SPÓŁKA KOMANDYTOWA PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 01/06/2021 W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ ASCELINE KISER SPÓŁKA JAWNA.2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASCELINE T.KISER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-07-07 do dziś
5. Numer REGON2430180842021-07-07 do dziś
6. Numer NIP54721439792021-07-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISER2021-07-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ SŁAWOMIR2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-07-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISER2021-07-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ALICJA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-07-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISER2021-07-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ SŁAWOMIR2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISER2021-07-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ALICJA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-07-07 do dziś
273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2021-07-07 do dziś
373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2021-07-07 do dziś
473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2021-07-07 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-07-07 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-07-07 do dziś
774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2021-07-07 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2021-07-07 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów