AKADEMIA PIŁKARSKA LECHIA GDAŃSK

Stan na dzień 2021-08-05 godz. 09:31:21
Numer KRS: 0000910184
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/13786/21/906]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2021-07-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221677562 NIP 58427277682021-07-07 do dziś
3. NazwaAKADEMIA PIŁKARSKA LECHIA GDAŃSK2021-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. POKOLEŃ LECHII GDAŃSK nr domu 1 kod pocztowy 80-560 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.06.2021R.2021-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANDROWSKI2021-07-07 do dziś
2. ImionaROBERT2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUK2021-07-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELEM2021-07-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPSKI2021-07-07 do dziś
2. ImionaROBERT2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAKOWSKI2021-07-07 do dziś
2. ImionaROBERT2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2021-07-07 do dziś
2. ImionaMARLENA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁACZKIEWICZ2021-07-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDLA SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CO NAJMNIEJ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELEM2021-07-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPSKI2021-07-07 do dziś
2. ImionaROBERT2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAKOWSKI2021-07-07 do dziś
2. ImionaROBERT2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁACZKIEWICZ2021-07-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-07-07 do dziś
293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2021-07-07 do dziś
393 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2021-07-07 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-07-07 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2021-07-07 do dziś
630 32 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2021-07-07 do dziś
758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2021-07-07 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-07-07 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów