CUPONATION GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000910156
Numer REGON: 389557971
Numer NIP: 1080024752
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-07-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/40264/21/765]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2021-07-26 do dziś
3. NazwaCUPONATION GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2021-07-26 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejCUPONATION GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG2021-07-26 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoHANDELSREGISTER 209997 AMTSGERICHT MÜNCHEN2021-07-26 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO NIEMIECKIE2021-07-26 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-26 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-07-26 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 111 kod pocztowy 00-102 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-26 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY jednostka podziału terytorialnego miejscowość MONACHIUM ulica RADLKOFERSTRASSE nr domu 2 nr lokalu kod pocztowy 81373 poczta MONACHIUM 2021-07-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEŻELI USTANOWIONO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO RAZEM Z PROKURENTEM. NASTĘPUJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU MAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI, WŁĄCZNIE Z PRAWEM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Z SAMYM SOBĄ JAKO PRZEDSTAWICIELEM OSOBY TRZECIEJ: ANDREAS FRUTH, ADRIAN RENNER, GERHARD TRATMANN2021-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRUTH2021-07-26 do dziś
2. ImionaANDREAS2021-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU (GESCHÄFTSFÜHRER)2021-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENNER2021-07-26 do dziś
2. ImionaADRIAN2021-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU (GESCHÄFTSFÜHRER)2021-07-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAUTMANN2021-07-26 do dziś
2. ImionaGERHARD2021-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU (GESCHÄFTSFÜHRER)2021-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoMUSSELMANN HELMERINGEN2021-07-26 do dziś
2. ImionaJOHANNES CHROSTOPH2021-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-07-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-07-26 do dziś
282 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2021-07-26 do dziś
374 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2021-07-26 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-07-26 do dziś
573 1 REKLAMA2021-07-26 do dziś
673 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów