ITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-05 godz. 09:31:21
Numer KRS: 0000909892
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/20120/21/762]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MRÓWCZA nr domu 208 kod pocztowy 04-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.04.2021 R., NOTARIUSZ TOMASZ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 529/2021.2021-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-07-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS 0000351037) ZOSTAJE PRZEKSZTAŁCONA W ITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. ITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA POWSTAJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2021 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ ITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PODJĘTEJ PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW W DNIU 08 KWIETNIA 2021 R. UCHWAŁA 1/2021 ORAZ UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ UMIESZCZONE SĄ W PROTOKOLE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 08 KWIETNIA 2021 R.- AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA BABKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ BĄBKA-NOTARIUSZ, WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 7/9 LOK. 24, REP. A NR 529/20212021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-07-07 do dziś
5. Numer REGON1423364312021-07-07 do dziś
6. Numer NIP95220851122021-07-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2021-07-07 do dziś
2. ImionaJANUSZ JÓZEF2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELCZYK BARAN2021-07-07 do dziś
2. ImionaANNA LIDIA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1421947352021-07-07 do dziś
4. Numer KRS0000345226 2021-07-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2021-07-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-07 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2021-07-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJANUSZ JÓZEF BARAN ORAZ ANNA LIDIA STRZELCZYK BARAN SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. POZOSTALI WSPÓLNICY POZBAWIENI SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2021-07-07 do dziś
2. ImionaJANUSZ JÓZEF2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELCZYK BARAN2021-07-07 do dziś
2. ImionaANNA LIDIA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2021-07-07 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-07-07 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-07-07 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-07-07 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-07-07 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-07-07 do dziś
752 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2021-07-07 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-07-07 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów