FUNDACJA IMPULS DLA MŁODYCH

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000909750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/11398/21/483]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2021-07-07 do dziś
3. NazwaFUNDACJA IMPULS DLA MŁODYCH2021-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. HENRYKA SUCHARSKIEGO nr domu 49 kod pocztowy 61-419 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-07-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAREK@FUNDACJAIMPULS.PL2021-07-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.FUNDACJAIMPULS.PL2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.06.2021 R.2021-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWIE/DWAJ CZŁONKINIE/CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCE/DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, Z CZEGO JEDNA/ JEDEN TO PREZESKA/PREZES LUB WICEPREZESKA/WICEPREZES Z ZASTRZEŻENIEM UST. 3. 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIC/PRACOWNIKÓW ORAZ ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO 10.000,00 (SŁOWNIE: DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZESKA/ PREZES LUB WICEPREZESKA/WICEPREZES FUNDACJI. 3. W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 10.000,00 (SŁOWNIE: DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH, NIE ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIC/PRACOWNIKÓW, OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA/JĄ DWIE/ DWÓCH CZŁONKINIE/CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESKA/PREZES LUB WICEPREZESKA/ WICEPREZES FUNDACJI.2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2021-07-07 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PAWEŁ2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAROL2021-07-07 do dziś
2. ImionaKACPER2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2021-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2021-07-07 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-07-07 do dziś
362 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-07-07 do dziś
463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2021-07-07 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE I KOMUNIKACJA2021-07-07 do dziś
672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2021-07-07 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-07-07 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-07-07 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów