NATURAL CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000909716
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/40884/21/13]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNATURAL CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 44 nr lokalu 11 kod pocztowy 00-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.06.20212021-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIN LIS2021-07-07 do dziś
2. ImionaKINGA JUDYTA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKA RUSIN2021-07-07 do dziś
2. ImionaMARIA TERESA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 PLN2021-07-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 PLN2021-07-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 PLN2021-07-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„NATURAL CONCEPT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693454112021-07-07 do dziś
4. Numer KRS0000715239 2021-07-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIN LIS2021-07-07 do dziś
2. ImionaKINGA JUDYTA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firma„NATURAL CONCEPT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693454112021-07-07 do dziś
4. Numer KRS0000715239 2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-07-07 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-07-07 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-07-07 do dziś
418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2021-07-07 do dziś
518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2021-07-07 do dziś
658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2021-07-07 do dziś
758 13 Z WYDAWANIE GAZET2021-07-07 do dziś
858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2021-07-07 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów