CHAOS GEARS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-08-05 godz. 09:31:21
Numer KRS: 0000909422
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/30069/21/561]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-07-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 369201072 NIP 52138084152021-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCHAOS GEARS SPÓŁKA AKCYJNA2021-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GORASZEWSKA nr domu 19 kod pocztowy 02-910 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.04.2021 R., NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3661/20212021-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-07 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-07-07 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-07-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA CHAOS GEARS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CHAOS GEARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE ART. 551 § 1, 562, 563 ORAZ 577 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 30.04.2021 R. PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ CIECHOMSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (REP. A NR 3661/2021).2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCHAOS GEARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2021-07-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-07-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000709846 2021-07-07 do dziś
5. Numer REGON3692010722021-07-07 do dziś
6. Numer NIP52138084152021-07-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-07-07 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000002021-07-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2021-07-07 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-07-07 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-07-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002021-07-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-07-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-07-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ALBO 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO 3) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2021-07-07 do dziś
2. ImionaKONRAD MAREK2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUNDE2021-07-07 do dziś
2. ImionaKAROL WIKTOR2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTANEK2021-07-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDUDEK2021-07-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-07 do dziś
21. NazwiskoDUDEK2021-07-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ FRANCISZEK2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-07 do dziś
31. NazwiskoJANICKA2021-07-07 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMATVIICHUK2021-07-07 do dziś
2. ImionaTETIANA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI2021-07-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-07-07 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-07-07 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-07-07 do dziś
458 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2021-07-07 do dziś
595 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2021-07-07 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-07-07 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-07-07 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-07-07 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów