L.I. INVEST COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000909367
Numer REGON: 020265668
Numer NIP: 9111904465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-04-02
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/3208/24/637]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.I. INVEST COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina SYCÓW miejscowość SYCÓW2021-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SYCÓW ulica UL. SZOSA KĘPIŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 56-600 poczta SYCÓW kraj POLSKA 2021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.06.2021R., REP. A NR 5860/2021, NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. KRAWIECKA NR 3/15.2021-07-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.06.2022, REP. A NR 4788/2022, NOTARIUSZ ANNA BARTOSIK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. LEGNICKIEJ NR 57D LOK. 4, ZMIENIONO § 19 UMOWY SPÓŁKI.2022-08-09 do dziś
309.05.2023 R., REP. A NR 2893/2023, NOTARIUSZ MATEUSZ KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHYLONO § 13 UMOWY SPÓŁKI; 19.05.2023 R., REP. A NR 3087/2023, NOTARIUSZ MATEUSZ KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 4 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2023-12-06 do dziś
430.01.2024 R., REP. A NR 751/2024, NOTARIUSZ MATEUSZ KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 16, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE W &4 UST. 2 KOLEJNYCH PUNKTÓW PKD.2024-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleL.I. INVEST COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA LECH-POL INVEST COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (KRS 0000725058) W SPÓŁKĘ L.I. INVEST COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NR 1 W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 07.06.2021R. NA ZEBRANIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI LECH-POL INVEST COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLECH-POL INVEST COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-07-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000725058 2021-07-01 do dziś
5. Numer REGON0202656682021-07-01 do dziś
6. Numer NIP91119044652021-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKA2021-07-01 do dziś
2. ImionaALINA2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały489.595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.479.750,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY MILIONY CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2021-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego24500000,00 ZŁ2023-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport148949500,00 ZŁ2021-07-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKA2021-07-01 do dziś
2. ImionaALINA2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKI2021-07-01 do dziś
2. ImionaLESZEK2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2021-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-07-01 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-07-01 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-07-01 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-07-01 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-07-01 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2021-07-01 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-07-01 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-07-01 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2023-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.07.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.07.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów