CUKIERNIA-PIEKARNIA-HANDEL M. KOPERSKA, M. KOPERSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000909145
Numer REGON: 389320275
Numer NIP: 9721318381
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-05-19
Sygnatura akt[RDF/382077/22/438]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA-PIEKARNIA-HANDEL M. KOPERSKA, M. KOPERSKI SPÓŁKA JAWNA2021-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość SUCHY LAS2021-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SUCHY LAS ulica UL. SZKÓŁKARSKA nr domu 86 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2021-06-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.KOPERSKI@WP.PL2021-06-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CUKIERNIAKOPERSKI.COM/2021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.06.2021R.2021-06-30 do dziś
230.07.2021, REPERTORIUM A NR 5055/2021, NOTARIUSZE. DOROTA DROŻDŻ, NOTARIUSZ W POZNANIU (UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, 61-732 POZNAŃ), UCHYLONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2021-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPERSKA2021-06-30 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPERSKI2021-06-30 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE WSPÓLNIK SPÓŁKI- MONIKA KOPERSKA. 2. WSPÓLNIK SPÓŁKI- MARCIN KOPERSKI JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM MONIKĄ KOPERSKĄ.2021-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPERSKA2021-06-30 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPERSKI2021-06-30 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-06-30 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2021-06-30 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-06-30 do dziś
447 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-30 do dziś
547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-30 do dziś
647 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-30 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-30 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-06-30 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 30.06.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów