ENERGETYKA POLSKA OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000908993
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/19535/21/124]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA POLSKA OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SZLAK nr domu 10 nr lokalu 3 kod pocztowy 31-161 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.06.2021 R.2021-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHETNAŁ2021-06-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.550,00 ZŁ2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2021-06-30 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.550,00 ZŁ2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIAROWSKI2021-06-30 do dziś
2. ImionaADAM2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.550,00 ZŁ2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIAROWSKI2021-06-30 do dziś
2. ImionaADAM2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHETNAŁ2021-06-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2021-06-30 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOŚCIUK2021-06-30 do dziś
2. ImionaAGATA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-06-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów