CUKIERNIA JAGÓDKA DETAL FIRMA MOHOŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000908944
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/389337/22/301]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301793654 NIP 97212324492021-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA JAGÓDKA DETAL FIRMA MOHOŃ SPÓŁKA JAWNA2021-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość SUCHY LAS2021-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SUCHY LAS ulica UL. SZKOLNA nr domu 92 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.06.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA SENEKO, WYZNACZONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA ILONY TERESY ZIELIŃSKIEJ, POZNAŃ, REPERTORIUM A NR 4124/2021.2021-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA CUKIERNIA JAGÓDKA DETAL FIRMA MOHOŃ SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CUKIERNIA JAGÓDKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CUKIERNIA JAGÓDKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CUKIERNIA JAGÓDKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 17 CZERWCA 2021 ROKU.2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA JAGÓDKA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-07-01 do dziś
5. Numer REGON3017936542021-07-01 do dziś
6. Numer NIP97212324492021-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOHOŃ2021-07-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOHOŃ SKOWROŃSKA2021-07-01 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOHOŃ2021-07-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI.2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOHOŃ2021-07-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOHOŃ SKOWROŃSKA2021-07-01 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOHOŃ2021-07-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 24 Z HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-07-01 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2021-07-01 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-07-01 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-07-01 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.07.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów