INSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII SĄDOWEJ IM. DR EWY MILEWSKIEJ, OLEWNICZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000908491
Numer REGON: 147159086
Numer NIP: 7010417461
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399075/22/717]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147159086 NIP 70104174612021-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII SĄDOWEJ IM. DR EWY MILEWSKIEJ, OLEWNICZAK SPÓŁKA JAWNA2022-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SZCZEPANA GRZESZCZYKA nr domu 6 nr lokalu 43 kod pocztowy 02-122 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@IPPS.PL2021-07-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.IPPS.PL2021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.04.2021 R.2021-07-01 do dziś
204.11.2021R., NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI WRAZ Z UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI O DOKONANIU ZMIAN W UMOWIE Z DNIA 16.04.2021 R.2022-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleINSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII SĄDOWEJ MILEWSKA SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI INSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII SĄDOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, KRS: 0000502848 W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ INSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII SĄDOWEJ MILEWSKA SPÓŁKA JAWNA ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 1 ZA KTÓRĄ ODDANO 100% GŁOSÓW WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 16.04.2021 R. ZAWARTĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM DIANĄ DZIKOWIEC, ZASTĘPCA GRZEGORZA ROGALI, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. RONDO ONZ 1, REP. A NR 5712/2021.2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII SĄDOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA2021-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-07-01 do dziś
5. Numer REGON1471590862021-07-01 do dziś
6. Numer NIP70104174612021-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEWNICZAK2021-07-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUROWSKA2022-01-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KRYSTYNA2022-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK. 2. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI SĄ: EWA MILEWSKA I ALEKSANDRA OLEWNICZAK.2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUROWSKA2022-01-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KRYSTYNA2022-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEWNICZAK2021-07-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2021-07-01 do dziś
288 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-07-01 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-07-01 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów