„SUPERKAMI” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000908392
Numer REGON: 389387121
Numer NIP: 5213933623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-07-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/34375/21/865]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SUPERKAMI” SPÓŁKA AKCYJNA2021-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 115A nr lokalu 11 kod pocztowy 02-707 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHELLO@SUPERKAMI.GAMES2021-07-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SUPERKAMI.GAMES2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.05.2021 R., NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 17036/20212021-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-07 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-07-07 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-07-07 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji100000002021-07-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,01 ZŁ2021-07-07 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-07-07 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcji„A”2021-07-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100000002021-07-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-07-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-07-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAR2021-07-07 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYMAŃSKI2021-07-22 do dziś
2. ImionaDAMIAN2021-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-22 do dziś
21. NazwiskoSTASZ2021-07-07 do dziś
2. ImionaJAN MICHAŁ2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-07 do dziś
31. NazwiskoWUENSCHE2021-07-07 do dziś
2. ImionaMATTHIAS2021-07-07 do dziś
41. NazwiskoREGEHR2021-07-07 do dziś
2. ImionaFELIX2021-07-07 do dziś
51. NazwiskoZARZYCKA2021-07-07 do dziś
2. ImionaSYLWIA2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2021-07-07 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2021-07-07 do dziś
359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2021-07-07 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-07-07 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-07-07 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-07-07 do dziś
763 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2021-07-07 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-07-07 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów