EXCELLENCE CANNABIS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000908121
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/14791/21/293]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELLENCE CANNABIS SPÓŁKA AKCYJNA2021-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2021-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI nr domu 7 kod pocztowy 40-005 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.05.2021R., NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ LORENC UL. SANDOMIERSKA 18 LOK.1, 02-567 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2209/2021, STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ2021-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-06-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2021-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego130000,00 ZŁ2021-06-24 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego75000,00 ZŁ2021-06-24 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji13000002021-06-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2021-06-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego130000,00 ZŁ2021-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-06-24 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-06-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii13000002021-06-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane-12021-06-24 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-06-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIARZ2021-06-24 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIASZCZYK2021-06-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-24 do dziś
21. NazwiskoLASOCKI2021-06-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-24 do dziś
31. NazwiskoCIECIERSKI2021-06-24 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2021-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2021-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2021-06-24 do dziś
210 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2021-06-24 do dziś
310 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2021-06-24 do dziś
410 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2021-06-24 do dziś
510 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-24 do dziś
620 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2021-06-24 do dziś
746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2021-06-24 do dziś
846 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2021-06-24 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów