LA FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000908033
Numer REGON: 389473820
Numer NIP: 7011044140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506377/23/928]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA2021-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 65 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-533 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.05.2021 R., NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 5724/2021.2021-07-14 do dziś
21. 25.10.2021, REP. A 11411/2021, NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. EMILII PLATER 10 M. 7, DODANO: PARAGRAF 8 UST. 6 2. 04.02.2022, REP. A 859/2022, NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. EMILII PLATER 10 M. 7, ZMIENIONO: PARAGRAF 12.2022-04-12 do dziś
313.03.2023 R., REP. A NR 1581/2023, NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. EMILII PLATER 10 M. 7 W WARSZAWIE, ZMIENIONO PARAGRAF 17 UST. 1.2023-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-14 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-07-14 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2021-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000002021-07-14 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2021-07-14 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2022-04-12 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego11000,00 ZŁ2022-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-07-14 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2021-07-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002021-07-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-07-14 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2022-04-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2023-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORZEŻYŃSKI2022-04-12 do dziś
2. ImionaMAREK2022-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2022-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDOWSKI2021-07-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JERZY2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOZIAREWICZ2022-04-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-12 do dziś
21. NazwiskoKURKOWSKI2021-07-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-14 do dziś
31. NazwiskoKURKOWSKI2021-07-14 do dziś
2. ImionaIGNACY2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2021-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2021-07-14 do dziś
232 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2021-07-14 do dziś
347 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-14 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-07-14 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-07-14 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-07-14 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-07-14 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2021-07-14 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.01.2023 okres OD 14.07.2021 DO 31.12.20212023-01-02 do dziś
2data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 14.07.2021 DO 31.12.20212023-01-02 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.07.2021 DO 31.12.20212023-01-02 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.07.2021 DO 31.12.20212023-01-02 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów