INT64 BIAŁOŻYT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000907732
Numer REGON: 389280593
Numer NIP: 6112812574
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2024-02-11
Sygnatura akt[RDF/580296/24/457]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINT64 BIAŁOŻYT SPÓŁKA JAWNA2021-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2021-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 14 nr lokalu 2 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2022-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.04.2021 R.2021-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁOŻYT2021-06-23 do dziś
2. ImionaMAREK ZBIGNIEW2021-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGE2021-06-23 do dziś
2. ImionaDARIA2021-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-06-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-06-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWNA PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI.2021-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁOŻYT2021-06-23 do dziś
2. ImionaMAREK ZBIGNIEW2021-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGE2021-06-23 do dziś
2. ImionaDARIA2021-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2021-06-23 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2021-06-23 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-06-23 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-06-23 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-06-23 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-06-23 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-06-23 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-06-23 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2021-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
2data złożenia 15.01.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-15 do dziś
3data złożenia 07.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.06.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-16 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów