INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000907609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-03-22
Sygnatura akt[RDF/473925/23/372]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. UNIWERSYTECKI nr domu 15 B kod pocztowy 50-137 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2021 R., NOTARIUSZ NINA KLIMZA-CIEJPA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 11977/2021.2021-06-22 do dziś
218.05.2022 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 13035/2022, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W TAKI SPOSÓB, ŻE PO PARAGRAFIE 7. DODAJE SIĘ PARAGRAF 7A.2022-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIŃSKA2021-06-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2021-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 ZŁ (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.2021-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIŃSKI2021-06-22 do dziś
2. ImionaEMIL2021-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.2021-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12550,00 ZŁ2021-06-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIŃSKA2021-06-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2021-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIŃSKI2021-06-22 do dziś
2. ImionaEMIL2021-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-06-22 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-06-22 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-06-22 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-06-22 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-06-22 do dziś
673 1 REKLAMA2021-06-22 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2022 okres OD 22.06.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
2data złożenia 22.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.06.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów