ENDOELEKTRONIK TRZPIL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000907455
Numer REGON: 365660216
Numer NIP: 5342530175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/29676/21/917]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365660216 NIP 53425301752021-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOELEKTRONIK TRZPIL SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość BRWINÓW2021-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość BRWINÓW ulica UL. BORKOWA nr domu 12 kod pocztowy 05-840 poczta BRWINÓW kraj POLSKA 2021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.06.2021 R., REP. A NR 2689/2021, NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOMOROWIE.2021-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ: ENDOELEKTRONIK TRZPIL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: ENDOELEKTRONIK TRZPIL SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ ENDOELEKTRONIK TRZPIL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z DNIA 07 CZERWCA 2021 ROKU. AKT NOTARIALNY ZDNIA 07.06.2021 R., REP. A NR 2689/2021, NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOMOROWIE2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENDOELEKTRONIK TRZPIL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2021-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-07-01 do dziś
5. Numer REGON3656602162021-07-01 do dziś
6. Numer NIP53425301752021-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZPIL2021-07-01 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABER2021-07-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12.000,00 ZŁ2021-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.000,00 ZŁ2021-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12.000,00 ZŁ2021-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZPIL2021-07-01 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2021-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2021-07-01 do dziś
232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2021-07-01 do dziś
332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-07-01 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-07-01 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2021-07-01 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-07-01 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-01 do dziś
847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-01 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów