BOMA BONA, DŁUGOSZ-MARTYNI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000907202
Numer REGON: 389238480
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[RDF/409280/22/222]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMA BONA, DŁUGOSZ-MARTYNI SPÓŁKA JAWNA2021-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. LUCYNY KRZEMIENIECKIEJ nr domu 9A kod pocztowy 80-448 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.06.20212021-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOSZ MARTYNI2021-06-18 do dziś
2. ImionaAGATA2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONA2021-06-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONA2021-06-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOSZ MARTYNI2021-06-18 do dziś
2. ImionaAGATA2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONA2021-06-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONA2021-06-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-06-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-06-18 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-06-18 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-06-18 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-06-18 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-06-18 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-06-18 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-06-18 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-06-18 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2022 okres OD 18.06.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.06.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów